Публічний договір (оферта) про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією

Wi-Fi, або Gigabit Ethernet (GEPON).

Даний документ відповідно до Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (далі - «Оферта») фізичної особи підприємця «Кравчук А.І.» далі за текстом - «Провайдер».

Внесений до реєстру провайдерів на підставі рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від №42 від 28.01.2014.

Згідно з ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України у разі прийняття перерахованих нижче умов шляхом оплати Послуг відповідні особи, визначаються як - «Користувач».

У зв'язку з вищесказаним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Оферти, у випадку якщо ви не згодні з умовами або будь - яким з його пунктів Провайдер пропонує вам відмовитись від отримання Послуг. При необхідності ФОП «Кравчук А.І.» так само може укласти документально оформлений Договір з підписами .

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Оферта - пропозиція Провайдера, адресована Користувачеві відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступ у до мережі Інтернет за технологією Wi - Fi , або Gigabit Ethernet (GEPON) , на умовах, які містяться в публічній оферті.

1.2. Договір - договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi - Fi, або або Gigabit Ethernet (GEPON) укладений на умовах Публічної оферти в момент акцепту Користувачем (далі по тексту - Договір).

1.3. Послуга - послуга бездротового доступу за технологією Wi - Fi, або пасивного оптичного з’єднання Gigabit Ethernet (GEPON) до мережі Інтернет , що надається Провайдером Кор истувачеві (далі по тексту - Послуга).

1.4. Технологія Wi - Fi - один з форматів передачі цифрових даних по радіоканалах, який забезпечує безпроводове підключення обладнання до мережі Інтернет.

1.5. Технологія Gigabit Ethernet (GEPON) - вид з’ єднання волоконно - оптичним кабелем та формат передачі цифрових даних, що забезпечу ють підключення обладнання до мережі Інтернет.

1.6. Акцепт - повне прийняття умов публічної оферти Користувачем.

1.7. Користувач - будь-яка особа, яка уклала з Провайдером Договір на умовах, які містяться в публічній оферті.

1.8. Устаткування Користувача - електронний пристрій (антена користувача , комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон та ін.), який підтримує технологію безпроводової передачі даних Wi - Fi за стандартами IEEE 802.11b/g/n ., а також обладнання, що під ’єднане за допомогою Технологі ї Gigabit Ethernet (GEPON) .

1.9. Точка доступу - антена Провайдера , або інше устаткування призначене для надання Послуги.

1.10. Зона дії послуги - географічна зона впевненого прийому радіосигналу безпров одової мережі Wi - Fi Провайдера , або наявність оптичної лінії в межах розташування Користувача для підключення за Технологією Gigabit Ethernet (GEPON).

2. ПРЕДМЕТ

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Користувачу Послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією Wi - Fi , або Gigabit Ethernet (GEPON ) на умовах публічної оферти відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.Всі права та обов'язки від імені Провайдера покладені на ФОП «Кравчук А.І.»

3.2. Дійсна публічна оферта адресована всім Користувачам, які бажають скористатися Послугою і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється перебування Користувача в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Користувача та програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення і устаткування здійснюється ФОП «Кравчук А.І.».

3.3. Публічна оферта є публічною пропозицією Провайдера укласти Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi - Fi , або Gigabit Ethernet (GEPON).

3.4. Термін дії умов Публічної оферти не обмежений.

3.5. Всі зміни та доповнення до Публічної оферти опубліковуються в мережі Інтернет.

3.6. Всі умови Публічної оферти є обов'язковими як для Користувача, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Публічної оферти.

4. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією Wi - Fi , Gigabit Ethernet (GEPON ) укладається шляхом акцепту Користувача дійсної Публічної оферти, який містить всі істотні умови Договору, без підписання сторонами і без вказівки Користувача.

4.2. Повним акцептом дійсної Публічної оферти у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Користувачем, перерахування грошової суми за Послугу з використанням платіжних засобів.

4.3. Момент акцепту дійсної Публічної оферти, що визначений у п.4.2, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну силу згідно із статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. Користувач, який перерахував кошти за Послугу з використанням платіжних засобів платіжних систем ( Privat 24 , Web - money та ін..) , вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами дійсної Публічної оферти.

4.5. Договір діє з моменту здійснення Користувачем акцепту Публічної оферти в порядку, згідно п. 4.2.

5. ПОРЯД ОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Для отримання Послуги Користувачеві необхідно придбати пристрій у ФОП « Кравчук А.І.» , або замовити підключення за технологією Gigabit Ethernet (GEPON ).

5.2. Обладнання користувача для отримання Послуги спеціального налаштування не вимагає. Підключення до мережі здійснюється у відповідності зі стандартною процедурою підключення до звичайної мережі представником Провайдера .

6. ОПЛАТА ПОСЛУГИ

6.1. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають збори й податки, які діють на території України.

6.2. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

6.3. Оплата Послуги здійснюється за тарифами, які діють на момент надання Послуги.

7. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПРОВАЙДЕРА

7.1. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті те хнічні та організаційні заходи для забезпечення конфіденційної інформації, одержуваної або відправленої Користувачем. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Користувачем, забезпечується винятково відповідно до законодавства України.

7.2. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Користувача.

7.3. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог діючих нормативних документів.

7.4. Провайдер має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в будь - які пункти цієї Публічної оферти, а також змінювати тарифи на Послугу з попереднім оповіщенням Користувача в мережі Інтернет чи усно представником ФОП «Кравчук А.І.».

7. 5. Провайдер має право з метою ремонту устаткування ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові та позапланові пер ерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім оповіщенням Користувача шляхом розміщення інформації про запланований строк і тривалість перерви в Інтернет мережі.

7.6. Провайдер має право відслідковувати інформацію, яка приймається і виходить в процесі користування Послугою та розкривати будь - які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера та інших к ористувачів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству.

7.7. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Користувача до Послуги у випадку порушення Користувачем положень у п. 7.4. даної публічн ої оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Користувачем доступу до мережі Інтернет.

8. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КОРИСТУВАЧА

8.1. Користувач повинен самостійно слідкувати за встановленим в нього Устаткуванням.

8.2. Користувач зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших користувачів і не порушувати їхні права.

8.3. Користувач зобов'язується самостійно і регулярно перевіряти наявність змін і доповнен ь у порядку надання Послуги.

8.4. При користуванні Послугою Користувачеві забороняється:

9. ПРИПИНЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГИ

9.1. Провайдер має право припинити доступ Користувача до Послуги, якщо Користувач притягнутий або бере участь в діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що по рушують правила і норми користування Послугою, викладені в даній Публічній оферті, або такими, що порушують вимоги Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» No 295 від 11.04.2012 р.; Закон України "Про телекомуні кації " та інше законодавство України.

9.2. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальність за оповіщення або не оповіщення будь - яких третіх осіб про позбавлення Користувача доступу до Послуги та за можливі наслідки, які можуть виникну ти в результаті такого попередження або його відсутності.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ

10.1. Претензії пред'являються Користувачем в письмовому вигляді та підлягають реєстрації у встановленому в Провайдера порядку.

10.2. Розгляд претензій здійснюється у встановл ений законодавством термін.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ФОРС - МАЖОР

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Провайдер не несе відповідальності:

11.3. Провайдер не гарантує:

11.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс - мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них відносяться стихійні явища (землетрус, повінь, тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвич айний стан, великомасштабні страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи уповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження і т.п.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс - мажорних обставин.

12. АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа підприємець «Кравчук А.І.»

Фактична адреса:

23800, Вінницька обл.,

смт.Теплик,

вул. Незалежності, 32

р/р 26004055306576 в

Приватбанк м.Вінниця

МФО 302689

код 2635803815

Тел. (067) 470-36-17